Wednesday, July 17, 2024
นโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร

เราชนะรอบที่ 2 ใครรออยู่บ้าง

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีงบประมาณสำหรับดูแลและบรรเทาผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ เกือบ 4 แสนล้านบาท ซึ่งมาจากพระราชกำหนดเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 (พ.ร.ก.กู้เงิน) และงบกลาง โดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาออกมาตรการมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายให้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชน ทั้งรูปแบบการเยียวยาและการกระตุ้นใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้ออกโครงการคนละครึ่ง ประชาชนก็ให้ความสนใจและเรียกร้อง ขอให้ออกเฟส 3 ซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ยืนยันว่างบประมาณในการดูแลประชาชนมีเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องมีการออก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม
ส่วนมาตรการที่เตรียมไว้จะออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ประกอบกับการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตามยังมีมาตรการที่ยังดำเนินการอยู่ ทั้งโครงการเราชนะ และม33เรารักกัน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องมาจากการระบาดรอบ 2 ส่วนแนวทางดึงเงินออมมาใช้จ่าย ตามนโยบายของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งมีอยู่หลายแนวทาง เช่น การจูงใจให้คนมีเงินออมออกมาใช้จ่ายด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *