Wednesday, July 17, 2024
นโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร

เงินประกันรายได้เกษตรกร’ เช็ค ธ.ก.ส. ด่วน

ติดตามจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล (22 ธ.ค.) กรณี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ซึ่งเกษตรกรบางรายยังไม้ได้รับเงินดังกล่าว ล่าสุด คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติและประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 7) มติที่ประชุม ครั้งที่ 30/2563  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 รอบที่ 1 (งวดที่ 7) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 14-20 ธันวาคม 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,425.46 บาท
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,982.48 บาท
  3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,429.59 บาท
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,465.25 บาท
  5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,400.10 บาท สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 7 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ตรวจสอบเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ได้ที่  https://chongkho.inbaac.com/  

ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

ธ.ก.ส. ย้ำใช้ BAAC Connect แจ้งเงินเข้า-ออกรู้เร็วทันใจ

 

วิธีสมัครใช้บริการง่ายๆ มาทำตามกันทีละสเต็ป
1. เพิ่มเพื่อนใน Line : @BAACFamily
2. กดลงทะเบียน BAAC Connect จากแถบเมนูด้านล่าง
3. เลือกสมัครใช้บริการ และกด “ยืนยัน“
4. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือน/ปี/เกิด และ หมายเลขโทรศัพท์
5. ออกจาก Line ไปที่การโทร เพื่อขอเลขอ้างอิง 7 หลักโดยกด *179*เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# แล้วกดโทรออก
6. กรอกรหัส OTP และยืนยันตัวตน
7. กดเลือกบัญชีที่ต้องการให้แจ้งเตือน ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”
8. ลงทะเบียนสำเร็จ

ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่ารอช้า 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *