Wednesday, July 17, 2024
ข่าวสมัครงาน

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 ตำแหน่ง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2561

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุติปริญาตรี) จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

  • หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และสอบสัมภาษร์ต่อไป

  • เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นสอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบวัดความรู้ความสามารภที่ใช้เฉพราะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่า 60 

  • การรับสมัครสอบแข่งขัน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พิมพ์แบบใบชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านเน็ตแบงค์กิง Krungthai NEXT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *