Sunday, April 14, 2024
นโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร

วิธีเช็คผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางออนไลน์

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ตรวจสอบการลงทะเบียนขั้นตอนแรกได้แล้ววันนี้ ย้ำ “ลงทะเบียนฟรีไม่มีเก็บเงิน” ลงเร็วลงช้าไม่มีผลขอให้ภายใน 19 ต.ค. 65 ผ่าน-ไม่ผ่าน พิจารณาจากคุณสมบัติ แจงผู้พิการสามารถมอบอำนาจลงแทนได้

วันที่ 16 กันยายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้ลงทะเบียนจะเป็นผู้รับได้รับสิทธิสวัสดิการตามโครงการเมื่อผ่าน 3 ขั้นตอน คือ

  1. ต้องผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง ที่จะประกาศผลทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่ 16 กันยายน – 28 ตุลาคม 2565
  2. ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ที่จะประกาศผลในเดือนมกราคม 2566
  3. ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิในเดือนมกราคม 2566

 

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตอนแรก เรื่องสถานะบุคคลและความสัมพันธ์ของครอบครัว กับกรมการปกครองโดย สามารถตรวจสอบผลการทะเบียนที่เป็นการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวจากข้อมูลของกรมการปกครอง ได้ที่ https://welfare.mof.go.th/

 

น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน” และมีระยะเวลาเพียงพอในการลงทะเบียน ลงเร็วลงช้า ไม่มีผลต่อการพิจารณาผ่านหรือไม่ผ่าน ขอให้ลงภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียน

    1. หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่า “ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง” ท่านจะต้องยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ท่านได้เลือกไว้ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ปิดรับลงทะเบียน
    2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป หากพบว่า
2.1 “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”: ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
2.2 “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”: เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครองจะต้องแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *