Wednesday, July 17, 2024
appTips & Trick

วิธีลบข้อมูลแคช (Cache) ในแอป LINE

ข้อมูลแคช (Cache) ในแอป LINE

ข้อมูลแคชในแอป LINE คือ ข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราวในแชท เช่น ข้อความ ภาพ วิดีโอ ไฟล์ เพื่อให้สามารถเปิดข้อมูลได้เร็วกว่าเดิม​โดยไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้ง

การลบข้อมูลแคชในแอป LINE ไม่ได้เป็นการลบข้อมูลแชท ข้อความ ภาพ วิดีโอและไฟล์แต่อย่างใด โดยถ้าลบข้อมูลแคช, ระบบก็จะสร้างแคชขึ้นมาใหม่อีกครั้ง (โหลดข้อมูลใหม่) โดยที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่หายไป

  • วิธีลบข้อมูลแคช (Cache) ในแอป LINE

เปิดแอป LINE > ไปที่ตั้งค่า (รูปเกียร์ซ้ายบน) > แชท > ลบข้อมูล > เลือก “ข้อมูลแคช” > ลบข้อมูลที่เลือก > ลบข้อมูล

  • ถ้าไม่เข้าใจสามารถทำตามรูปภาพเลยครับ

อ้างอิงจาก https://www.iphonemod.net/remove-cache-in-line-app-how-to.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *