Wednesday, July 17, 2024
นโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.06 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.06 ล้านล้านบาท

         เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 4 สัปดาห์ ได้แก่ งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 แนบท้าย

 

อ้างอิง https://www.bangkokbiznews.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *