Saturday, April 20, 2024
ข่าวสมัครงาน

รับสมัครพนักงานบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการปฎิบัติงานในสังกัดสำนักงานรักษาความปลอดภัย

  • ตำแหน่งงานที่จะจ้าง

            -พนักงานบริการ     18 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10580  บาท

            -พนักงานทั่วไป     8  อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10580 บาท

  • การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราฎร ถนนสาเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 29  พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2566  เวลา 08..30-16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ

  • เอกสารและหลักฐารที่ต้องยื่นในการสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
  2. สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หริอสำเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 1 ฉบับ
  3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้ีมีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1  ฉบับ
  5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแพทย์ออกไม่เกิน 6 เดือน  1  ฉบับ
  • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที ในการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://web.parliament.go.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *