Sunday, April 14, 2024
ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน10,000 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท รัฐฯ จ้างงาน

ไม่เลือกจากไม่ยากจน ! อัปเดต รัฐฯ จ้างงาน 10,000 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  ใครกำลังมองหางานดี เงินดี มั่นคง ในช่วงวิกฤติ เชิญทางนี้เลย  ขออาสาไปรวบรวมงาน ที่กำลังเปิดรับสมัคร  ถูกใจงานไหน รีบสมัครเลย หรือสามารถติดตามประกาศ จาก 28ส่วนราชการ14 กระทรวงทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด ดังนี้

กระทรวงการคลัง

 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา
 2. สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา
 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 595 อัตรา
 4. กรมศุลการกร
 5. กรมสรรพกร 585 อัตรา

ข้อมูลรับสมัครงาน กระทรวงการคลัง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง

ข้อมูลรับสมัครงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

กระทรวงคมนาคม

 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา
 2. ท่าอากาศยาน 140 อัตรา ลิงค์รับสมัคร

ข้อมูลรับสมัครงาน กระทรวงคมนาคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา โดยสำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด ลิงค์รับสมัคร

ข้อมูลรับสมัครงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย

 1. สำนักงานจังหวัด 406 อัตรา 
 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 406 อัตรา
 3. สำนักงาน ป.ภ จังหวัด 406 อัตรา

ข้อมูลรับสมัครงาน กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง หรือ ข่าวประชาส้มพันธ์

กระทรวงแรงงาน

 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา
 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา
 3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา
 4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 406 อัตรา
 5. สำนักประกันสังคมจังหวัด 406 อัตรา

ข้อมูลรับสมัคร กระทรวงแรงงาน

กระทรวงสาธารณสุข

 1. โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 406 อัตรา
 2. กรมการแพทย์ ลิงค์รับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 406 อัตรา ลิงค์รับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา ลิงค์รับสมัคร
 2. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา
 3. สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา ลิงค์รับสมัคร
 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา ลิงค์รับสมัคร
 5. สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 286 อัตรา ลิงค์รับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยสำนักงานสถิติจังหวัด 406 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงพลังงาน

โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด 406 อัตรา ลิงค์รับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงพลังงาน

กระทรวงยุติธรรม

 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา ลิงค์รับสมัคร
 2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 406 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 406 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *