Sunday, April 14, 2024
สินเชื่อ

ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

        ธนาคารออมสินให้กู้ยืมสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ มีการแบ่งหลักประกัน ธนาคารแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และกรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักประกัน 

จุดเด่นสินเชื่อ

ธนาคารออมสินให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่อที่รองรับความถูกต้องทุกประการ ไม่ว่าะท่องเทียว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือ อื่นๆ ก็ได้สบาย

 • เพื่อการอุปโภคบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองสถาบันการเงิน
 • เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่อ จำนวนเงินให้กู้

 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท
 • ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
 • ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
 • ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

ดอกเบี้ยสินเชื่อ เป็นไปตามธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระ 
 • ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่ที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้งนี้
 • เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพรายได้แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ให้ใข้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน ต้องมีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป 
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นพนักงานองค์กรของรัฐ ที่มีเงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงานมีรายได้ประจำของบริษัทเอกชน เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาท

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร 

 • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอิ่น
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจรีญ มีไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งมีรถผ่านเข้าออกได้สะดวก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *