Sunday, June 16, 2024
สินเชื่อ

ธ.ก.ส. ออกสินเขื่อให้กู้ 10,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 3 ปี

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเขื่อฉุกเฉินเกษตรกร รายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเขื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงิน รวม 20,000 ล้านบาท​

โดยปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน พักหนี้ให้ 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ส่วนแบ่งค่างวดนั้น ผู้กู้สามารถแบ่งชำระได้ตามความสามารถ เช่น รายเดือน ราย3เดือน และราย6เดือน ผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่ วันที่ 10/03/2564 ถึง วันที่ 30/06/2564 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา เว็บไซต์ https://www.baac.or.th/th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *