Saturday, April 20, 2024
สินเชื่อ

ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อ “สานฝันสร้างอาชีพได้ง่าย ๆ”

สร้างงานสร้างอาชีพกับ ธ.ก.ส. ได้ง่าย ๆ ด้วย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ”

สร้างงานสร้างอาชีพกับ ธ.ก.ส. ได้ง่าย ๆ ด้วย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ”
พร้อมตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร
  • คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
    1. เกษตรกรลูกค้า หรือบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44 หรือ 45
    2. ต้องมีแผนในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน
  • ตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้เพิมเติม
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ที่ >> Line: @BAACFamily
หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามโทร Call Center 02-5550555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *