Sunday, April 14, 2024
ข่าวรายวันสินเชื่อ

ธ.กรุงไทยให้กู้สินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารกรุงไทยให้กู้สินเชื่อ Smart Money วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ตามข่าวธนาคารกรุงไทยให้กู้สินเชื่อ Smart Money  โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือไม่ต้องค้ำประกันไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทยก็สามารถกู้ได้

จุดเด่นของสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 •  ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
  เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติของสินเชื่อ Smart Money

 1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement   5.1บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน    5.2เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ
รายละเอียดของสินเชื่อ Smart Money
 • สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
 • ผู้ประกอบการทั่วไป รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

กรอกรายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *