Sunday, April 14, 2024
ข่าวรายวันสินเชื่อ

ธนาคาร ธอส. เปิด 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ กรอบวงเงินรวม 23,000 ล้านบาท

ธอส. เปิด 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ กรอบวงเงินรวม 23,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรกต่ำสุด 1.75% ต่อปี ผ่อนชำระเงินงวดแบบขั้นบันได [ตัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เตรียมกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท เปิดตัว 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับกลุ่มพนักงานที่ประกอบอาชีพประจำ และผู้ประกอบการอิสระ ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยแรกเริ่มต้นต่ำสุดเพียง 1075% ต่อปี ให้ชำระเงินงวดแบบขั้นบันได ตัดชำระเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ลูกค้าไม่ Payment Shoct กู้ 1 ล้านบาท เงินงวดปีแรกเพียง 3,500 บาท ต่อเดือน ผ่อนได้นานสูงสูด 40 ปี พิเศษฟรี!!!  ่ค่าธรรมเนียบการยื่นกู้ 0.1 % ของวงเงินนิติกรรม

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการให้ทางเลือกให้กับกลุ่มพนักงานที่ประกอบอาชีพประจำ และประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป ให้มีที่พักอาศัยเพื่อความมั่งคงในชีวิตของตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้เตรียมวงเงิน 23,000 ล้านบาท จัดทำ 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่

1.โครงการสินเชื่อบ้านอยยู่อาศัย เป็นสุข กรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท สำหรับการซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งของอำนวยความสะดวก ระบบพลังงานทดแทน หรือระบบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ลดความร้อน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 1075% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.73% ต่อปีเท่าน้้น ยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

2.โครงการสินเชื่อบ้าน D Plus กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไปและซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการพิเศษที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า อาทิ โครงการ Fast Track โครงการ Smart Fast Track และโครงการ Regional Fast Track เป็นต้น อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.81% ต่อปี กรณีกู้ 2,500,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้น 10,300 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

3.โครงการสินเชื่อบ้าน สร้างสมใจ กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมอาคาร และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดโดย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 2.80% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.05% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.13% ต่อปี    กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,200 บาทต่อเดือนยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

4.โครงการสินเชื่อบ้าน All Home กรอบวงเงิน 6,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท  ปีที่ 1 เท่ากับ 3.25% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.55% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,400 บาทต่อเดือน และอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป ปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.90% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.33% ต่อปี  กรณีกู้ 3 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

5.โครงการสินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.25% ต่อปี ปีที่ 4-5 เท่ากับ 4.15% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

“การออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธอส. ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเป็นแบบขั้นบันได จะช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่ประสบปัญหาเงินงวดสูงขึ้นเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต หรือ Payment Shock อาทิ โครงการสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 1.75% ต่อปี จะมีเงินงวดผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 3,600 บาท ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.40% ต่อปี โดย MRR ของธนาคารในปัจจุบันอยู่ที่ 6.150% อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 2 จึงเหลือเพียง 2.75% ต่อปี ชำระเงินงวดเดือนละ 4,400 บาท และปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี เงินงวดเดือนละ 4,900 บาท ซึ่งเป็นเงินงวดที่ปรับขึ้นในระดับที่สอดคล้องกับรายได้ของผู้กู้ และจำนวนเงินงวดที่ผ่อนชำระยังเพียงพอที่จะตัดทั้งเงินต้นและตัดดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสม    ทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะปิดบัญชีเงินกู้ได้ก่อนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาเงินกู้ได้”นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้ง 5 ประเภท มีส่วนสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง (Business Solution) ในปี 2564  ให้เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 75,474 ล้านบาท จากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center)

โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th

อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://www.thaigov.go.th/, https://www.ghbank.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *