Wednesday, July 17, 2024
ข่าวรายวันสินเชื่อ

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อกรุงไทย 5 plus อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อกรุงไทย 5 plus อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้สำหรับพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ (ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี) โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุใน

มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้
  1. พนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  2. รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
  3. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. อายุไม่เกิน 60 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
  4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้
  5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือนสามารถยื่นบัญชีที่ใช้สำหรับรับเงินเดือนกับธนาคารอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาได้
  1. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีหนี้สินเชื่อบุคคล หรือหนี้บัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน

หากต้องการกู้เพื่อปิดชำระหนี้

ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Krungthai Contact  Center โทร. 02 111 1111 หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สินเชื่อธนวัฏ 5 Plus สินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียน | ธนาคารกรุงไทย (krungthai.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *