Sunday, April 14, 2024
ข่าวสมัครงาน

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2565

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการจำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

2. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานจำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง หรือสาขาวิชาประมง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
2) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ํา สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า หรือ
4) กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้อง สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จัดให้สําหรับส่วนราชการ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน 22 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า หรือ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ : : ระบบรับสมัครออนไลน์ : : กรมประมง (thaijobjob.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *